Právní pokyny

Pokyny pro likvidaci akumulátorů HBC

Pokyny pro likvidaci akumulátorů HBC

 

 

Symbol „přeškrtnuté nádoby na odpad“ znamená, že jste ze zákona povinni, označené produkty netříděného domovního odpadu odevzdat k tříděnému sběru odpadu.

Likvidace prostřednictvím domovního odpadu, jako např. do nádoby na směsný odpad nebo do žluté nádoby na odpad, je zakázána.

Vyvarujte se vyhození do chybného odpadu správnou likvidací na speciálních sběrných a vratných místech.

Likvidaci za vás ochotně převezme váš kontaktní partner HBC.

 

Vyvarujte se prosím vyhození do odpadu na veřejném prostranství tím, že baterie zlikvidujete korektním způsobem, místo jejich ponechání bez povšimnutí.

 

Baterie mohou obsahovat nebezpečné chemické látky, které mohou jak zatížit životní prostředí, tak i ohrozit zdraví osob a zvířat.

Opatrnost je potřebná zejména při manipulaci s bateriemi s obsahem lithia, protože ty se mohou navíc při nesprávné manipulaci snadno vznítit a způsobit požár.

 

Baterie a akumulátory, které jsou obsažené v elektrických přístrojích a mohou být vyjmuty bez toho, aby došlo k jejich zničení, musí být likvidovány odděleně od nich.