Juridiske anvisninger.

Merknader om avhending av HBC-batterier.

Merknader om avhending av HBC-batterier.

 

 

Symbolet med "gjennomkrysset søppeldunk" betyr at du er juridisk forpliktet til å samle de merkede produktene atskilt fra usortert kommunalt avfall.

Kassering sammen med husholdningsavfall, som f.eks. tønnen for restavfall eller den gule tønnen, er forbudt.

Unngå feilkasting ved å kassere dem på riktig måte på spesielle innsamlings- og returpunkter.

Din HBC-kontaktperson tar seg gjerne av kasseringen for deg.

 

Unngå forsøpling av offentlige rom ved å kassere batterier på riktig måte i stedet for å la dem ligge.

 

Batterier kan inneholde farlige kjemiske stoffer som forurenser miljøet og setter menneskers og dyrs helse i fare.

Spesielt må man være forsiktig når man håndterer batterier som inneholder litium, da de også lett kan antennes og forårsake brann hvis de håndteres på feil måte.

 

Batterier og akkumulatorer som er inkludert i elektriske apparater og kan fjernes uten å ødelegge dem, må kasseres separat fra dem.